.:. Produkty
.:. Mimořádné služby
.:. Reference
.:. Ceník
.:. Spolupráce
.:. Kontakt

.:. O bylinách
.:. O nemocech
.:. Metody léčby
     Léčba rakoviny
     Kvantová medicína


Kupujte len ten najlepší BIO kokosový olej Tropicai.Co je kvantová medicína

Vzhledem k tomu, že kvantová medicína je založena na stejných principech jako kvantová fyzika, je třeba nahlédnout do tajemného světa kvantové fyziky (dále citace z dole uvedené knihy):

Nositel Nobelovy ceny Carlo Rubia dokázal, že poměr mezi částicí hmoty (nukleonem) a částicí energie (fotonem) je jedna ku jedné miliardě. Dovedeme si představit, že na jednu jedinou částici hmoty připadá jedna miliarda částic energie? Patrně to bude stejné jako si představit Boha. Tímto poznatkem velkého fyzika se důležitost hmoty, samozřejmě nejen pro fyziky, stává téměř zanedbatelnou. Je zde racionálně definován zcela jiný model světa, než na jaký jsme byli doposud zvyklí. Ve filosofii mu říkáme idealistický. To, že ho dokazuje současná věda, která až doposud byla oporou opačného názoru materialistického, je skutečně napováženou.

Toto překvapující zjištění významného vědce může vést k námitce: Vždyť to tak není! To, co nás obklopuje, je přece jasně definovatelná hmota. O jaké energii se tu mluví? Snad elektrické, magnetické…

Pokusíme se odpovědět, nikoli přesvědčit. V přírodě platí jeden základní zákon: svět je bipolární (dvoupólový). To znamená, že na jedné straně existuje extrémní energie, na druhé extrémní hmota. Je až neuvěřitelné, jak se tyto dvě polarity nedají od sebe oddělit. Jako by vše na jejich spojení stálo, jako by byly svým propojením jakýmsi základním kamenem, na němž bylo na počátku vše vybudováno.

Foton, jenž je jednotkou energie, někdy vytváří polární hmotnou dvojici elektron - pozitron, která opět zmizí a uvolní kvant energie - foton. Kromě fotonu, energetického kvantu světla, existuje ještě méně známý pojem fonon - energetický kvant zvuku. A právě při spojení fotonu s fononem vzniká solitonové vlnění, zcela nový pojem používaný v západní vědecké literatuře. K solitonovému vlnění se budeme často vracet, protože právě ono hraje významnou roli nejen v informatice, ale také v terapii.

Solitonové vlnění má světelně zvukovou kvalitu s extrémě vysokou rychlostí přenosu. Je ovšem zapotřebí si uvědomit, že se jedná o ultraslabé emise, které v elektronovém šumu mizí, respektive jsou v něm obsaženy a pouze speciálně vybavenou laboratorní technikou jsou analyzovatelné a měřitelné.

Naskýtá se tedy otázka, jak mohou mít tak minimální procesy řídící funkci a jak mohou být reálně použitelné při léčení. Proto bude nutné se ještě zmínit o kvantových polích.

Právě to je téma pro známého fyzika Heima. Oproti dřívějším pokusům popsat kosmický proces nějakým vzorcem, připojil Heim k měřeným parametrům ještě gravitaci. Tak mohl postupně nesčetnými propočty prokázat, že mimo tři známé dimenze (těmi je náš trojrozměrný prostor) a čtvrtou dimenzi (čas), existují ještě další dvě dimenze, fyzikálně velice významné.

Pro kvantovou fyziku, a tím i pro kvantovou medicínu, je důležitá skutečnost, že se biologicky účinné solitonové vlnění promítá jako velmi intenzivní právě v páté a šesté dimenzi. Nedá se tedy namítat, že frekvence, které jsou v našem trojrozměrném prostoru tak slabé, jsou neúčinné vzhledem k šesti definovaným dimenzím. To platí nejen pro biorezonanci, ale i pro účinnost akupunktury či homeopatie. Trojrozměrný prostor tedy představuje jen malý, částečný pohled. Z malé a tedy zanedbatelné části se nikdy nedá posuzovat celek. K úplnému poznání a popsání biologických pochodů odehrávajících se v těle, v přírodě, nebo v celém kosmu je šest dimenzí naprosto nutných. Současní skeptici, pokud chtějí sledovat světový vývoj, budou muset akceptovat práci nositelů Nobelových cen. A třeba se s ní alespoň povrchně seznámit… Veškerá hmota vzniká , velmi zjednodušeně řečeno, nahuštěnou energií a je velmi labilní. Stabilitu získává formujícími energetickými silami starajícími se o vysoký stupeň uspořádání. Z toho vyplývá, že vše viditelné včetně chorobných změn, je vyvoláváno energetickými interakčními silami. Tím se dostáváme k vlastnímu jádru problému.

Mělo by být jasné, že každá nemoc vzniká změnou těchto interakčních sil. Každá takováto změna pramení z psyché (nehmotné) poruchy, ale projeví se v hmotném těle. Nemoci mají prokazatelně psychosomatický aspekt. Nesmíme však tomu rozumět tak, že funguje přímý vztah mezi duší (psýché) a tělem (soma). Existuje totiž regulační obvod, ve kterém je zařazen neurohumorální řídící systém. Ten překlenuje rozdělení mezi psyché a soma. Tělo, pokud se objeví porucha, to ohlásí "svou" řečí, což jsou nám dobře známé symptomy. Těmi tělo oznamuje, že se cosi děje, alarmuje nezjistitelnou poruchu přenosu informací, tedy poruchu solitonového vlnění. My známe až symptomy. Co jim předcházelo nás nezajímá. Právě proto je tu nejdůležitější správná interpretace. Při samotném posuzování nemoci může dojít k mnoha nedorozuměním. Tím nejzávažnějším je fakt, že nemoc pokládáme za něco negativního, za něco, co musí být za každou cenu odstraněno. Příčina však bývá jinde. Z tohoto důvodu by měl být každý nemocí vyprodukovaný symptom považován za pozitivní, alarmující, nutící hledat skrytou příčinu. Proto je důležité neposuzovat nemoc jako nepřítele, ale možná za lékařova spojence. Musíme udělat něco "pro to", ne "proti tomu". Léčit příčiny a ne pouhé symptomy.

Školská medicína se doposud hrdě nazývá alopatická, tedy léčba "proti". Máme bolest, tedy dostaneme lék proti bolesti. Máme teplotu, dostaneme lék proti ní. Tak bychom mohli pokračovat hodně dlouho. Pouhé léčení symptomů jako by nemělo konce a fanatickým vývojem nových a nových léků se stává začarovaným kruhem, z něhož není východiska. Není samo o sobě omylem? Je však možno léčit jinak? Pokud se někde v těle vytvoří blokáda a zeslabený organismus ji není schopen sám odstranit, je nutno do těla přivést posilující energii, aby byl uzdravovací proces doveden do úspěšného konce. To je základ nejmodernějších metod s názvem biorezonance, nebo chcete-li současněji systémové informační terapie. Právě tato nová terapie je s úspěchem používána v Naturcentru SALVEA. Během několika let jsme velmi úspěšně léčili několik tisíc pacientů bez použití chemie. Přístroje na biorezonančním principu se v praxi plně osvědčily. Mimo základní specializaci, onkologii a léčení alergií jsme schopni vyléčit či zlepšit celou řadu jiných onemocnění.

Výňatek z knihy M. Pekárka, V. Vokolka Tajemství zdraví a naděje, kap.Biorezonance, str. 83 až 85.

 

 
copyright © marphy 2005